Zarząd Parku Śląskiego rzuca światło na kontrowersje dotyczące wycinki drzew na terenie byłych Targów Katowickich

Zarząd Parku Śląskiego rzuca światło na kontrowersje dotyczące wycinki drzew na terenie byłych Targów Katowickich

Emocje mieszkańców regionu są wciąż podgrzewane przez recentralizację drzew, która odbyła się na obszarze dawnego Międzynarodowego Targu Katowickiego. Wobec narastających nieprawidłowości i wielokrotnego rozpowszechniania nieautentycznych informacji, Zarząd Parku Śląskiego zdecydował o publikacji oświadczenia. Poniżej prezentujemy jego treść.

Zarząd Parku Śląskiego S.A., z uwagi na liczne i powtarzające się błędne doniesienia na temat działalności Spółki, postanowił wydać niniejsze oświadczenie. Historycznie, obszar WPKiW miał 620 hektarów i był własnością Skarbu Państwa. Jednakże w wyniku przemian własnościowych, które miały miejsce w latach 90. i na początku lat 2000., głównie związanych z reformą samorządową, teren został podzielony na różne obszary i obecnie jest zarządzany przez kilka podmiotów:

  • Tereny dawnego Ośrodka Postępu Technicznego / Międzynarodowych Targów Katowickich (tereny Skarbu Państwa przekazane Miastu Chorzów oraz sprzedane w przetargach przez Miasto Chorzów deweloperom),
  • Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”,
  • Stadion Śląski,
  • Chorągiew Śląska ZHP,
  • GKS Katowice,
  • Park Śląski S.A.

Po ww. podziałach, jako efekt reformy samorządowej, w 2003 roku powstała Spółka, która do dnia dzisiejszego zarządza terenem Parku Śląskiego. Na terenie Parku Śląskiego obecnie mieści się m.in. Śląski Ogród Zoologiczny, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne Śląskie – Śląski Park Nauki oraz Legendia – Śląskie Wesołe Miasteczko. Zarówno ta instytucja, jak i inne jednostki nie są zarządzane przez Spółkę Park Śląski, a jedynie dzierżawią teren Parku.

Zarząd Parku Śląskiego S.A. od wielu lat podejmuje działania mające na celu ochronę terenu o powierzchni 449 hektarów należącego do Spółki, gwarantując jego integralność i przede wszystkim ochronę roślinności i drzewostanu. Efektem tych działań jest pozyskanie 160 mln zł na realizację Projektu „EKOPARK zielona perła śląska – podróż do bioróżnorodności”. Zarząd Spółki nie planował i nie planuje sprzedaży żadnych terenów należących do Spółki Park Śląski S.A.

Kolejnym aspektem wymagającym wyjaśnienia jest organizacja ruchu na terenie Parku Śląskiego. Wyższy poziom ruchu pojazdów w Parku wynika z prowadzenia prac rewitalizacyjnych obiektów Parku Śląskiego i z niedostatecznego przestrzegania przez użytkowników Parku znaków, które zabraniają wjazdu do jego centralnej części. Z tego powodu Spółka Park Śląski stworzyła nowy system organizacji ruchu, który jest aktualnie na etapie procedury przetargowej i ma zostać wdrożony najpóźniej do 2025 roku. Docelowo, wprowadzenie nowego systemu uniemożliwi przejazd samochodów przez Park Śląski.

Od 2018 roku na terenie Parku Śląskiego realizowany jest Projekt Miejski pn. „Modernizacja Parku Śląskiego”, w ramach którego rewitalizacji podlegają historyczne obiekty parkowe. Implementacja Projektu wymaga przygotowania dokumentacji przetargowych i uzyskania zgód administracyjnych oraz uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. Prace są realizowane etapami i planowane jest zakończenie Projektu w grudniu 2026 roku.

Usuwanie drzew z terenu należącego do Spółki Park Śląski odbywa się za wiedzą i w uzgodnieniu z Radą ds. Różnorodności Biologicznej Parku Śląskiego oraz przedstawicielami Stowarzyszeń działających na rzecz ochrony Parku Śląskiego. Usuwanie drzew jest realizowane tylko w przypadku, gdy stanowi zagrożenie dla użytkowników parku, gdy drzewa są chore lub usychają, a także podczas realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury parkowej i terenów, na których prowadzona jest rewitalizacja obiektów. W każdym przypadku usuwania roślin, Spółka Park Śląski przeprowadza nasadzenia zastępcze.